သီလေဆာက္္တည္ျခင္္္း၊ဘုရား႐ွိိခိုးျခင္္း၊ ေမတၱာပိုိိ႔သျခင္း၊ဆြမ္္္းကပ္လႉရျခင္းႏွင္္႔ ပန္္းလႉရျခင္္း အက်ိိဳးမ်ား

သီလခံံယူျခင္း၊ ဘုရား႐ွိခိုးျခင္း စသည္္တို႔၏ အက်ိဳးမ်ား

ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးသည္္ ္ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သီလခံယူျခင္း၊ ဘုရား႐ွိခိုးျခင္း စေသာ ကုသိုလ္အမႈကို ျပဳၾက၏။ ယင္းသို႔ျပဳရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို သိထားပါမွ မိမိ၏ ကုသိုလ္အမႈကို ပိုမို၍ အားတက္ၾကည္ညိဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤသို႔သိမွတ္လြယ္ရံု အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပပါမည္။

(၁) သီလေဆာက္တည္ျခင္္း အက်ိဳး

ဝိိမာနဝတၳဳေတာ္တြင္္ ဥတၱရာနတ္သမီး၊ ေသာဏဒိႏၵာနတ္သမီး၊ ဥေပါသထာနတ္သမီးတို႔္သည္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္က်င့္သုံးသျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ နတ္စည္္းစိမ္ကို ရ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္သျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးရေသာ အျခားသာဓက ဝတၳဳမ်ားလည္း မ်ားစြာ႐ွိေပေသး၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဥပုသ္သီလကို မျပတ္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ၾကပါသည္။

(၂) ဘုရား႐ွိခိုးျခင္္း၏ အက်ိဳး

ျမတ္ဗုုုဒၶ လက္ထက္ေတာ္အခါက မ႒ကု႑လီ အမည္႐ွိေသာ လူတစ္ဦးသည္ ေသလုဆဲဆဲ အိပ္ရာထဲလဲေန၏။ ထိုသူေသလွ်င္ ငရဲသို႔က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶက သိျမင္ေတာ္မူ၏။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ထိုသူကို ကယ္တင္လိုသျဖင့္ ထိုသူေနထိုင္ရာအိမ္ေ႐ွ႕သို႔ ႂကြေရာက္ရပ္တန္႔ၿပီး ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔ကို လႊတ္ေတာ္မူသည္။

မ႒ကု႑လီသည္္ ဘုရား႐ွင္ကို ဖူးျမင္ခြင့္ရသျဖင့္ ၾကည္ညိဳစိတ္ေပၚလာၿပီး အိပ္ရာထက္မွာပင္ ေလ်ာင္းလ်က္႐ွိခိုး၏။ မၾကာခင္ ေသလြန္ေသာအခါ နတ္ျပည္၌ ၁၂ ယူဇနာ႐ွိေသာ ေရႊဗိမာန္႐ွင္ နတ္သားျဖစ္လာေလသည္။ ထိုမွ်႐ွိခိုး၍ အက်ိဳးရသည္ကို ထားဦး၊ သုေမဓာဘုရားလက္ထက္ေတာ္က ဥပါသကာတစ္ဦးသည္ သူတစ္ပါးတို႔အား ေစတီေတာ္ကို ႐ွိခိုးရန္ တိုက္တြန္းသျဖင့္ ေသလြန္ေသာအခါ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ နတ္သားျဖစ္ရေလသည္။

(၃) ေမတၱာပိုိ႔သျခင္းအက်ိဳး

ဗုဒၶ႐ွင္္ေတာ္ဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက ေတာေက်ာင္းေန ရဟန္းငါးရာတို႔ကို နတ္ဘီလူးတို႔က ေျခာက္လွန္႔ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းတို႔သည္ တရားအားထုတ္ေသာ္လည္း တရားထူးကို မရႏိုင္ၾကေပ။ ျမတ္ဗုဒၶက ထိုရဟန္းတို႔အား နတ္ဘီလူးတို႔ ေျခာက္လွန္႔မႈမျပဳရန္ ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားသင္ျပေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဆို၍ ေမတၱာပို႔သျဖင့္ နတ္ဘီလူးတို႔ ေျခာက္လွန္႔မႈ ကင္းေဝးခဲ့၏။

ထိုိမွ်သာမက ေမတၱာ၏ အက်ိဳး (၁၁) မ်ိဳးကိုလည္း ရ႐ွိႏိုင္ၾကေပေသးသည္။ ယင္းတို႔ကား –

(၁) ခ်မ္္းသာစြာ အိပ္ရျခင္း

(၂) ခ်မ္းသာစြြာ ႏိုးထရျခင္း

(၃) အိိပ္မက္ဆိုးကို မျမင္မက္ျခင္း

(၄) နတ္တိုိ႔က ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း

(၅) လူအမ်ား ခ်စ္ခင္ျခင္္း

(၆) မီးေဘး မသင့္ႏို္ိင္ျခင္း

(၇) အဆိိပ္,လက္နက္ မသင့္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း

(၈) စိိတ္တည္ၾကည္ျခင္း

(၉) မ်က္ႏွာၾကည္လင္္ျခင္း

(၁၀) ေတြြေဝစြာ မေသရျခင္း

(၁၁) ေသလြန္ေသာအခါ ျဗဟၼာ့ျပည္သိို႔ ေရာက္ႏိုင္ျခင္း – ဟူ၍ ေမတၱာအက်ိဳး (၁၁)ပါး႐ွိေၾကာင္း ျပဆိုထားပါသည္။

(၄) ဆြမ္္းကပ္လႉရျခင္းအက်ိဳး

ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္္၌ အာစာမ အမည္႐ွိေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ သူေဌးအိမ္မွ စားႂကြင္းစားက်န္ ထမင္းခ်ိဳး ရသျဖင့္ အ႐ွင္မဟာကႆပကို လႉဒါန္း၏။ ထိုကုသိုလ္ေၾကာင့္ ေသလြန္လွ်င္ နိမၼာနရတိနတ္ျပည္၌ နတ္သမီးျဖစ္ရေလသည္။ ဆြမ္းလႉသူမ်ား ရ႐ွိေသာအက်ိဳးတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားသာဓကဝတၳဳ မ်ားစြာ႐ွိေသး၏။ ဆြမ္းလႉသျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတရားငါးမ်ိဳးကိုလည္း အဂုၤတၱရပါဠိေတာ္ ေဘာဇနသုတ္တြင္ျပဆိုထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ –

(၁) အသက္႐ွည္ျခင္္း

(၂) အဆင္းလွျခင္း

(၃) ကိုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း

(၄) ခြန္အားဗလ ႀကီးမားျခင္း

(၅) ဉာဏ္ပညာ ႀကီးမားျခင္းတို႔ ျဖစ္။

(၅) ေရခ်မ္းကပ္လႉရျခင္္းအက်ိဳး

ျမတ္ဗုုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက သာဝတၳိၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေက်းရြာတစ္ရြာမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ဘုရားဖူးခရီးသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေရလႉသျဖင့္ ေသလြန္ေသာအခါ တာဝတႎသာ နတ္ျပည္၌ နတ္သမီးျဖစ္ၿပီး ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ နတ္စည္းစိမ္ကို ခံစားရေလသည္။ ထို႔အျပင္ ေရအက်ိဳး (၁၀)ပါး႐ွိေၾကာင္း လူအမ်ားသိၾက၏။ ယင္းတို႔ကား –

(၁) လ်င္ျမန္ျခင္း္

(၂) သန္္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း

(၃) ေက်ာ္ၾကား လူူသိမ်ားျခင္း

(၄) ဆာေလာင္မြတ္သိိပ္မႈ ကင္းျခင္း

(၅) အေျခြအရံံ မ်ားျခင္း

(၆) အသက္႐ွည္ျခင္း

(၇) အဆင္္းလွျခင္း

(၈) ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း

(၉) ခြန္အားဗလ ႀကီးမားျခင္း

(၁၀) ဉာဏ္္ပညာ ႀကီးမားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(၆) ပန္းလႉရျခင္္းအက်ိဳး

ကႆပျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက အမ်ိဳးသမီးေလးေယာက္သည္ ရဟန္းတစ္ပါးကိုိ ပန္းလႉဒါန္းၾက၏။ ေသလြန္လွ်င္ ထိုကုသိုလ္ေၾကာင့္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ နတ္သမီးျဖစ္ၿပီး နတ္စည္းစိမ္ကို ခံစားၾကရေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ထိုနတ္ျပည္မွာပင္ ဆက္ကာ ဆက္ကာျဖစ္ရၿပီး ဤေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္တြင္ နတ္သမီးဘဝျဖင့္ တရားနာၾကရကာ ေသာတာပန္ျဖစ္ၾကေလသည္။ ပန္းလႉသျဖင့္ ရ႐ွိေသာ အျခားအက်ိဳးမ်ားလည္း ႐ွိေသး၏။ ယင္းတို႔ကား –

(၁) ႐ုပ္ရည္လွပျခင္္း

(၂) ကိုိယ္ခႏၶာ သန္႔႐ွင္းျခင္း

(၃) ခံတြင္္း ေမႊးႀကိဳင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(၇) ဆီမီးလႉရျခင္္းအက်ိဳး

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္္ေတာ္အခါက သာဝတၳိျပည္သူတစ္ဦးသည္ တရားပြဲ၌ ဆီမီးညႇိထြန္းလႉဒါန္းသျဖင့္ ေသလြန္ေသာအခါ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရေလသည္။ ဆီမီးလႉသျဖင့္ ရႏိုင္ေသာ အျခားအက်ိဳးမ်ားလည္း ႐ွိပါေသးသည္။ ယင္းတို႔မွာ –

(၁) ပကတိမ်က္စိိ ၾကည္လင္ျခင္း

(၂) ဉာဏ္မ်က္စိ္ ၾကည္လင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(ဗုုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္)

အ႐ွင္သူရိိယဝံသ

Cre: latestmyanmarnews.com